GÓRA

Informcja dotycząca przetwarzania danych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej "Rozporządzeniem" informujemy, że:

 1. Administrator danych
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedsiębiorstwo "GRAPPA" Grażyna Cichoń z siedzibą w Łodzi, adres: ul.Piekarska 9, 91-314 Łódź, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki, pod numerem REGON: 100557290, NIP: 726-104-65-88, zwane dalej "Grappa".
 2. Zbiory i kategorie danych osobowych
  Grappa przetwarza dane osobowe niestanowiące szczególnej kategorii danych osobowych, dla trzech rodzajów zbiorów danych:
  1. dane o Pani/Pana pracownikach,
  2. dane o Pani/Pana klientach,
  3. dane o Pani/Pana kontrahentach.
  Grappa przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
  1. dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP, REGON,
  2. dane adresowe: adres zamieszkania lub adres siedziby, adres,
  3. dane kontaktowe: adres e-mail, telefon.
 3. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
  Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Grappa w następujących celach:
  1. przedstawienia ofert, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f Rozporządzenia,
  2. zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
  3. realizacji zawartej umowy lub celu świadczenia usług przez Grappa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
  4. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Grappa np. udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie lub wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
  5. marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez Grappa lub usług świadczonych przez Grappa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
  6. rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych (faktur) , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
 4. Udostępnienie danych osobowych
  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Grappa:
  1. podmiotom, którym Grappa powierzył wykonywanie czynności związanych z działalnością handlowo-usługową,
  2. biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie przepisów tej ustawy,
  3. sądów, organów i instytucji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
  4. podmiotom trzecim, zwanymi dalej Odbiorcami Danych Osobowych w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej z Grappa umowy. W związku z tym Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane Odbiorcom Danych Osobowych na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Grappa a Odbiorcami Danych Osobowych.
 5. Przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG
  Pani/Pana dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Pani/Pana danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Pani/Pana usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału Podwykonawców Grappa posiadających siedziby poza obszarem EOG.
 6. Okres przechowywania danych
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy zawartej z Grappa. Natomiast dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
 7. Przysługujące prawa
  Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z Rozporządzenia i innych przepisów prawa oraz w związku z przetwarzaniem przez Grappa Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych, a jeżeli są one nieprawidłowe, prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych do innego administratora,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
  7. cofnięcia zgody w przypadku, gdy Grappa będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  8. uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach danych, okresie przechowywania danych, (jeżeli określenie okresu jest niemożliwe, przysługuje Pani/Panu prawo do informacji o kryteriach ustalenia tego okresu),
  9. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Prawo do bycia zapomnianym
  Prawo do żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych występuje w przypadkach, gdy:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  2. zgoda na przetwarzanie danych osobowych została wycofana,
  3. zgłoszony został sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych,
  4. zgłoszony został sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (w tym profilowania) opartego na realizowanym przez Grappa lub przez stronę trzecią prawnie uzasadnionym interesie, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. Źródło pochodzenia danych – informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą. Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, pracodawcy, innego przedsiębiorcy, osoby Pani/Panu znanej oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON.
 10. Wymóg podania danych
  Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu określonym w pkt 4 powyżej, dla:
  1. zawarcia i wykonania umowy zawartej z Grappa, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej z Grappa,
  2. świadczenia usług przez Grappa, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości świadczenia usług przez Grappa,
  3. przesłanie zapytania lub wniosku, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie lub wniosek,
  4. otrzymywania ofert lub marketingu produktów oferowanych przez Grappa lub usług świadczonych przez Grappa, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości otrzymywana informowanie o nowych ofertach i promocjach lub marketingu produktów lub usług.
 11. Profilowanie
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, w celach marketingowych, konsekwencją czego będzie możliwość przedstawienia zindywidualizowanej oferty produktów oferowanych przez Grappa lub usług świadczonych przez Grappa.

Kontakt z nami

GRAPPA - Producent Koszul Flanelowych
Grażyna Cichoń

ul.Piekarska 9
91-314 Łódź

NIP 726-104-65-88
Regon 100557290